4

نوحه یا اباعبد الله الحسین علیه السلام

متن شعر مداحی یااباعبدالله الحسین

 

 

 

 یا ابا عبدالله الحسین

حسین فاطمه سلام

حسین مصطفی سلام

حسین مظلوم علی

شهید کربلا سلام

اون که می گفت تو کربلا

خیمه هاتو آتیش زدند

نگفت کجا به بچه ها

زخم زبون و نیش زدند

اون که می گفت یه دختره

آتیش به دامن رودیده

نگفت تو اون صحرا چرا

راه نجف رو پرسیده

اون که میگفت زینب تو

رگ بریدت رو بوسید

نگفت میون نیزه ها

فقط سر تو رو می دید

اون که می گفت دیده بوده

گوش یکی خون می چکید

نگفت کجا سیلی زدو

گوشوارشو گرفت کشید

اون که می گفت انگشت تو

از بدنت جدا شده

نگفت که انگشترتو

غنیمت کیا شده

اون که می گفت یه زنجیری

به گردن علی دیده

نگفت کجا با خطبه هاش

بساط ظلم رو کوبیده

اون که می گفت بچه هاتو

با تازیانه می زدند

نگفت دلیلشون چی بود

با چه بهونه می زدند

می خوام بگم که ماجرا

ازاونجایی آب می خوره

که ظالم اولی گفت

علی باید کنار بره

اون روزی که حسین من

مادرتو کتک زدند

کینه خیبری رو با

قباله فدک زدند

اون روزی که آتش کین

بر در خونتون نشست

برادرت قربونی شد

پهلوی مادرت شکست

اون روزی که دست علی

بسته بود و تو کوچه ها

فاطمه شو کتک زدند

جلوی چشم بچه ها

اون روزی که خونتونو

به شعله ها در کشیدند

تخم نفاق و کینه رو

میون امت پاشیدند

می خوام بگم بعد تو باز

خیل خوارج اومدند

اونایی که مادرتو

زدند دوباره اومدند

دلم دیگه راضی نشد

دست خالی پا بکشیم

اونی که زینب کشیده

یه خوردشم ما بچشیم

زینبی که تو ازدواج

می گفت یه شرط خوب دارم

هرجا حسین من بره

منم باید باهاش برم

زینبی که بعد دو روز

اومد پی تو قاصدش

حق داره بعد مرگ تو

شوهرشم نشناسدش

اون که وصیت تو رو

همش به جون و دل خرید

یه دخترت گم شده بود

میگن تا صبح پی اش دوید

میخوام بگم خواهر تو

خیلی مصیبت کشیده

بطوریکه همه میگن

قامت زینب خمیده

زینبی که هرجا می رفت

یا هرکجا پا می گذاشت

جبرئیل هم می یومد و

بالهاشو اونجا می گذاشت

زینبی که اگه یه روز

میخواست پیش بابا بره

هاشمی ها جمع می شدن

دخت علی تنها نره

زینبی که می رفت بقیع

سر بزنه به مادرش

مدینه رو قرق می کرد

ابو فاضل با لشکرش

زینبی که اگه یه روز

اراده سفر می کرد

حسین شو صدا می زد

عباس شو خبر می کرد

زینبی که اگه یه وقت

سوار مرکبی می شد

زانوی عباس علی

رکاب زینبی می شد

حالا باید سفر کنه

با بچه های بی پناه

گاهی می ره تو علقمه

دور میزنه تا قتلگاه

شاید می خواد برای تو

پیراهنی پیدا کنه

شاید می خواد داد بزنه

عباسشو خبر کنه

اگه یه روز نمی دیدت

مریض می شد توی خونه

بی تو کجا داره بره

می خواد همینجا بمونه

دلش می خواست جاش بزارن

تنها تو اون دشت بلا

ولی یهو یه دختری

داد می زنه عمه بیا

می خوام بگم دختر تو

درد و بلا کم ندیده

تو بچه ها هیچ کسی رو

مثل رقیه ندیده

میگن یه جا خرابه بود

خرابه ای تو شهر شام

گریه می کرد و هی می گفت

عمه بریم پیش بابام

آخه می خوام حرف بزنم

درد و بلا مو بهش بگم

شکایت این مردمو

پیش بابا جون ببرم

با التماس به خواهرت

میگفت بگو بابا بیاد

گفتم باید کاری کنی

دیگه دلش بابا نخواد

سر تو رو تو ظرفی که

یه پارچه روش کشیده بود

بردن جلوش گذاشتنو

رنگ همه پریده بود

هی می گفت من نمی خوام

عمه گرسنه ام نیست

وقتی یه خورده بو کرد

فهمید که ماجرا چیست

سرو گذاشت رو دامنش

ناز غریبونه می کرد

با دستاشون گیسوهاتو

یکی یکی شونه می کرد

می بوسید هی نازت می کرد

با دستای ناز و لطیف

قصه رنجشو می گفت

از اون جماعت کثیف

بابا همین که رفتی و

اسب تو بی تو باز اومد

یهو دیدیم از هر طرف

یه عالمه سرباز اومد

این بار به جای شمشیرا

با نیزه حمله ور شدند

وقتی که دور شدند دیدیم

خیمه ها شعله ور شدند

خیمه ها که آتیش گرفت

تو داشتی ما رو می دیدی

وقتی منو سیلی زدند

تو هم صداشو شنیدی

خیمه ها رو سوزوندن و

هرکی یه جا فرار می کرد

طفلکی عمه مون بابا

نمیدونی چیکار می کرد

هر بچه ای به یه طرف

از ترس دشمن می دوید

عمه به دنبال همه

بیشتر پی من می دوید

یه بار که رفت تو خیمه ها

داداش علی رو بیاره

فریاد کشید رباب بیا

علی دیگه نا نداره

یه زنجیری آوردند و

بستند به گردن داداش

از بچه ها هرکی که بود

این زنجیرو بستن به پاش

تو کاروان جلو جلو

سرها رو نیزه ها می رفت

پشت سر داداش علی

جلوی بچه ها می رفت

اگه می خواست که تند بره

بچه ها ناله می زدند

طفلکی تا یواش می کرد

با تازیانه می زدند

یه شب شنیدیم سر تو

خولی به خونش می بره

فرداش دیدیم سیاه شدی

موهات پر از خاکستره

بعد شنیدیم یه راهبی

سر تو رو اجاره کرد

یه تشت زر بود با گلاب

هی تو رو شست و گریه کرد

بعده یه مدتی سفر

بابا به کوفه رسیدیم

شهری که از مردمونش

زخم زبونا شنیدیم

میخوام بگم کوفه کجاست

بگم ز کار مردمش

عمه می گفت پسر عموت

مسلمو اینجا کشتنش

عمه می گفت اینا به تو

نامه نوشتند که بیا

بعد اومدند جلوی تو

صف کشیدند تو کربلا

عمه می گفت گفته بودند

بری بشی امیرشون

تو رو که تشنه کشتن و

ما هم شدیم اسیرشون

تو اون جماعت کثیف

هیچکس به فکر ما نبود

پامون تاول می زد ولی

کسی به فکر ما نبود

با شلاقهای چرمیشون

گاهی به ما سر میزدند

عمه مارو بغل می کرد

عمه رو بیشتر می زدند

یکی میگفت خارجین

یکی می گفت جلو نرین

یکی می گفت حقشونه

یکی می گفت سنگ بزنین

یکی دیدم یه عالمه

سنگ درشت تو دامنش

می گفت که هر کی بزنه

حتما بهشت می برنش

یه پیر مرد اومد جلو

زل زد تو چشمای داداش

گفت هرکی که کافر بشه

ظالم می شه اینه سزاش

داداش علی گفت پیرمرد

بگو بینم مسلمونی

آیا رسولو می شناسی

از دخترش چی می دونی

اگه علی رو می شناسی

فاتح خیبر وحنیف

حسین ز زهرا و علی

منم علی ابن حسین

اون پیر مرد گریش گرفت

گفت آقا جون ببخشیدم

آره علی رو می شناسم

باور کنید نفهمیدم

گفت که می خوای دعات کنم

یه پارچه تمیز بیار

ببند زیر این آهنا

رو زخم گردنم بذار

یکی یه تیکه نون آورد

انداخت و گفت مال گداست

عمه صدا زد بی حیا

این اهل بیت مصطفی ست

وقتی که عمه گفت سکوت

زنگوله هام صدا نکرد

کسی دیگه جیک نمی زد

سنگم کسی رها نکرد

عمه می گفت ای کوفیا

خنده بسه گریه کنید

ننگ به دامن شما

شما که پیمان شکنید

کی بود نوشت خسته شدیم

از ستم و ظلم یزید

حالا به دور بچه هاش

جمع شدید و کف می زنید

کی بود نوشت اگه بیای

همه می شیم فدای تو

تمام هست و بودمون

را می ریزیم به پای تو

بگم از این شام بلا

می خوام بگم مصیبتش

عمه رو پیر کرده بابا

عمه رو پیر کرده بابا

ما رو تو شهر چرخوندنو

جماعتم کف می زدند

زنها روی پشت بونا

با هلهله دست می زدند

از خوشحالی دست می زدند

گفتند بیاید مسلمونا

کافرا از راه رسیدند

یهو دیدیم جماعتی

به سمت ما می دویدند

سر تو رو برداشتنو

به دور هم می چرخیدند

جلوی چشم بچه ها

با هم دیگه می رقصیدند

تو کوچه ها بردنمون

مردم تماشا بکنند

خواستن که هتک حرمتی

به آل طه بکنند

فحش به علی می دادن و

تبریک به هم می گفتند

چشمای رزل و پستشون

دایم به ما می دوختند

وقتی می گفتیم نکنید

نگهبانا میومدند

دمبالمون می کردنو

با شلاقاشون می زدند

اینجا پر نامحرمه

وگرنه پیراهنمو

در می آوردم ببینی

کبودیای تنمو

بابا جون این خواهرتم

مثل خودت دلیرو بود

میخوام بگم تو سینه اش

انگار دل یه شیرو بود

یهو دیدیم فریاد کشید

ای برده زادگان پست

ای که لیاقت شماست

یزید میمون باز مست

ای آل بوسفیان مگر

نشینیده اید از ثقلین

چرا به نیزه می برید

راس برادرم حسین

ای ننگ و ذلت به شما

با چشم ساز فطرتین

با گلستان مصطفی

با بوستان عترتین

فریا کشید بیخبرا

چرا باید چنین باشه

یک ولد حرامیو

امیر مسلمین باشه

بابا یه مطلبی می خواد

قلبمو از جا بکنه

ترسم اینه اگه بگم

عمه باهام قهر بکنه

بهت می گم یواشکی

می خوام گوشاتو وا کنی

عمه اگه گفت چی می گه

یادت باشه حاشا کنی

عمه رو که تو می شناسی

با اون حیا و غیرتش

چادرشو کشیدنو

سیلی زدند تو صورتش

حالا که اومدی پیشم

حالا که مهمونی شده

می گم چرا عمه سرش

شکسته و خونی شده

نه که فقط فهش دادنو

نه که فقط کتک زدند

تو مجلس شرابشون

به زخممون نمک زدند

صبح همگی تو کاخ شاه

یه چوب دیدیم دست یزید

جلوی چشم بچه ها

یه کاری کرد پست پلید

عمه دیگه طاقت نداشت

روشو به بچه ها کنه

سرو به چوب محفلش

زد که یزید حیا کنه

درد و دلای دخترت

دل جماعت رو سوزوند

حتی صدای گریه

بعضی رو آسمون رسوند

رقیه که تو دامش

هم صحبت سر تو بود

یه جورایی نازت می کرد

انگار که مادر تو بود

نمی دونتم دختر تو

چطور نگاش کرده بودی

فقط می گم که با چشات

انگار صداش کرده بودی

می خوام بگم تو خرابه

سکوت غمباری نشست

همه دیدن یواش یواش

رقیه چشماشو می بست

دختر شیرین زبونت

دیگه ساکت نشسته بود

انگار یه بغض سنگینی

راه گلوشو بسته بود

بچه ها دورش اومدند

درد دلاش تموم شده

بلبل اهل بیت ما

چرا دیگه آروم شده

یکی می گفت این طفلکی

از بسکی سختی کشیده

حالا دیگه خسته شده

چشماشو بسته خوابیده

یکی می گفت بچه دیده

جواب نیومد از باباش

لابد دلش شکسته و

خواسته قهر کنه باهاش

سکینه گفت خواهر من

اصلا به فکر خواب نبود

فقط می خواست حرف بزنه

منتظر جواب نبود

ربابه اومد کنارش

نشست و گفت عزیز من

بابا داره گوش می کنه

غصه نخور تو حرف بزن

زینب اومد جلوترو

دستی کشید روی سرش

گفت عمه جون هیچ بابایی

قهر نمی شه با دخترش

اگه بابات ساکت شده

واسه اینه که گوش می ده

چشماتو وا کن گل من

عمه به قربونت بره

میگفت یه نانجیب می گفت

من بلدم چیکار کنم

شلاقشو کشید و گفت

می خوای اونو بیدار کنم

یکی که دید اون بی حیا

دستشو پس نمی کشه

یواشکی گفت تو گوشش

بچه نفس نمی کشه

نظرات   

 
0 #12 hobako1993 1397-08-11 20:59
عدد خاص 1111

پیاده روی اربعین زمینه ساز شناخت حسین بن علی برای جهانیان است.
همان کسی که امام زمان در زمان ظهور، خودش را با او به جهانیان معرفی می کندو می گوید من فرزند کسی هستم که عطشان کشته شد.

در مورد اربعین کار رسانه ای بسیار ضعیف انجام می شود. پوشش رسانه ای این واقعه عظیم از عوامل اصلی بیدارسازی جهان خواهد یود.

از کوادکوپتر برای ثبت تصاویر و ویدیوهای هوایی استفاده شود. خبرنگاران از سراسر جهان دعوت شده و اسکان داده شوند و وقایع را ثبت کنند. به خبرگزاری ها و خبرنگارهای برتر جایزه های نفیس میلیونی و میلیاردی داده شود.
 
 
0 #11 انصاری 1397-08-10 20:42
سلام علیکم
مراسم اربعین جلوه ای از ظهور
اللهم عجل لولیک الفرج
 
 
0 #10 vahid313 1397-08-10 18:02
سلام علیکم حاج آقا زیارت قبول
اتفاقا در مسیر در کنار عمود ۱۱۱۱ یاد شما رو کردیم خیلی علاقه داشتیم همراه همه عزیزان شما رو در کربلا زیارت کنیم البته همانطور که فرمودید به یاری خدا و نگاه حضرت خیلی شلوغ بودو نمی شد هیچ کس رو پیدا کرد و از هر سال شلوغ تر و یاد این سخن حضرت آقا افتادم که دلها دست خداست
التماس دعا داریم
 
 
0 #9 علی- ر 334 1397-08-10 04:37
سلام علیکم
حاج اقا زیارت قبول،،تصویر زیبای جاده کربلای معلا با شماره 1111 دل از ما برد ما که توان رفتن به زیارت را نداشتیم،اقا جان شماره پلاک ظهور جگرمان را اتش زد،کاش با رهبر عزیزمان در جاده زیر ان شماره عکس میگرفتیم.استاد دل خون ما را با خبری خوش نمی کنی؟
پیر شدیم مولا نیامد...
 
 
0 #8 mohsen 1397-08-09 13:28
سلام حاج آقا خدا توفیق داد برای بار سوم امسال مشرف به زیارت کربلا در اربعین حسینی به اتفاق سایر دوستان شویم در این مسیر هم همه دعایمان تعجیل در فرج مولایمان صاحب الزمان بود، که با آمدنش چه اتفاقات خوبی خواهد افتاد نکته خاص تصویر رویت عدد 1111 می باشد که هنوز رمز و رموز آن بر کاربران این سایت معلوم و مشخص نیست ، کاش میشد کمی از رموز این عدد بیان می کردید. التماس دعای فراوان فقط برای ظهور هرچه زودتر امام زمان (ع)
 
 
0 #7 گمنام 1397-08-09 12:42
لا اله الا الله
روزگار تلخ تر از حادثه کرب بلا به خود ندیده
دیروز به نیابت تمام دوستانی که نتونسته بودن اربعین بیان کربلا نائب الزیاره در حرم حسینی بودم
امسال توی اربعین حسینی بیشتر بوی حضور و ظهور آقا احساس میشد
اللهم عجل لولیک الفرج
علی-ر۴۸۸
 
 
0 #6 6348 1397-08-09 11:45
1111 انشا ء الله ظهور.
 
 
0 #5 mmehdi 1397-08-09 11:22
سلام علیکم شماره موکب (1111) قابل توجه است
 
 
0 #4 کوثر تشنه 1397-08-09 10:25
سلام علیکم
عمود ۱۱۱۱
عمود ظهور
متاسفانه نتونستم با این ستون هم عکس بگیرم
چیزی که در این سفر ذهن من رو به خودش مشغول کرده بود این بود که با وجود این همه زائر پیاده چطور هنوز ظهور اتفاق نیفتاده ؟؟؟
وقتی با مردم صحبت میکردم دیدم هرکسی به امیدی اومده این زیارت
یکی بچه میخواد یکی همسر میخواد یکی شغل و درامد میخواد یکی شفای بیمار میخواد ...
البته منکر این نمیشم که بودند کسانی که تنها به خاطر یک حاجت و اونم ظهور مولا این زیارت رو اومده بودند اما تنهایی یوسف زهرا از همه بیشتر در این مراسم با شکوه نمود داشت
من دیدم به معنای واقعی امام عجل الله تنهاست
هنوز مردم ما ربط بین حماسه ی سرخ حسین علیه السلام رو با قیام سبز امام زمان عجل الله درک نکرده اند
و باید بپذیریم به فرموده ی حضرت زهرا سلام الله علیها مثل امام مثل کعبه است و ما باید به سمتش بریم پس تا وقتی همه نخوایم اقا بر نمیگرده و تا وقتی دعای چندم ما ظهور امام هست یعنی اینکه هنوز امام رو واقعا از ته دل نخواستیم
ما هنوز نمیدونیم یتیمیم و این بزرگترین درد امروز شیعه است
اگه بدونیم کی رو نداریم اونموقع نمیتونیم نسبت به خواستن و اومدنش لحظه ای بی تفاوت باشیم
ان شاالله که هرچه زودتر این درک رو پیدا کنیم
 
 
0 #3 11023 1397-08-09 09:56
سلام نکته خاص 1111 است
 
 
0 #2 hamed69 1397-08-09 03:00
در جواب سوالتون باید بگم

رمز ظهور در اربعین است 1111
 
 
0 #1 محمدعلی ن1324 1397-08-08 22:57
سلام علیکم حاج آقا
نکته در عکس فوق1111 میباشد.
دلتنگ مولاییم شما هم که کم پیدا.
 

برای ثبت نظر اگر مایلید وارد سایت شده یا عضو شوید.

Copyright © 1387/11/11 - 1397 zohoor.ir تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه نشر معارف قرآن و ولایت محفوظ است.
Template Design:Akin Group
بازگشت به بالا