جهان شاهد پایان خفت بار شیطان بزرگ  

عاقبت ننگین و اوباشیگری شیطان بزرگ وجنایاتش در جهان وخاصه به ملت شریف وانقلابی ایران خواهد بود

 کمپین  

مرگ بر آمریکا 

...اِنَّ الباطِلَ کان ذهوقاً

تمام حکومت های باطل و ظالم جهان محکوم به نابودی هستند و اسلام قدرت برتر جهان می شودومردم از ادیان دیگر فوج فوج به سمت اسلام خواهند آمد،هدچند که استکبار جهانی برنامه های دیگری داشته باشد

دهه آتی دهه اقتدار ایران اسلامی وذلت استکبار جهانی به رهبری آمریکاست

 مرگ بر اسراییل

مرگ برترامپ ناکام