بشر به توصیه های تمام انبیاء الهی و با نزول  قرآن کریم ،به توصیه ها و بشارت ها و انذار های الهی در قرآن کریم پیرامون، تغییر سبک زندگی سراسر خسارت بارش به یک زندگی سالم ، پاک ، زیبا، با جلوه های ایثار و عمل صالح و صداقت و مهربانی، توام با معنویت ، بدور از معاصی و ظلم و ستم و ،  توجهی نکرد، 

اکنون خدای مهربان او را مجبور به تغییر زندگی می کند ،تا آمادگی ولیاقت زندگی در حکومت سراسر عدل الهی را پیدا کند،هر چنداز این پس شیاطین جن و انس متفقاً سعی خواهند کرد مانع رسیدن بشر به این سعادت شوند ، اما مومنین حقیقی و اهل ایمان ( اهل تقوا ،اهل مسجد ،اهل نماز جمعه و جماعات واهل خیر )  در دوره ای که ظلم و جور شیاطین ومستکبرین عالم به نهایت برسد وعذاب بزرگ الهی فرارسد، در امن الهی هستند، 

پس سعی کنید با عبودیت و بندگی و تقوا و مراقبت نظر رحمت خدای متعال را به خود جلب نمایید  ،

س.م،ر