یا من اسمه دواء وذکرهُ شفاء

فاعتبروا یا اولی الابصار 

کرونا باقی است و مراقبت ها هم بیشتر خواهد شد ، وحتی شاید به ماسک هایی شبیه کلاه ایمنی نیاز شود

پس تا میتوانید مراقبت نمایید و دعای توسل بخوانیدتا این بلا رفع شود،