داغت هر روز در دلم داغتر می شود"برادرم"

بدون شک وحتماً

تقاص خون پاک حاج قاسم را از ترامپ ناکام و قمار باز وجنایتکار خواهیم گرفت ، 

وبنده امروزپنجشنبه ۱۳ رجب ۱۴۴۲( ۷ اسفند ۹۹) تصمیم گرفتم به سهم خود در این امر ثواب از هیچ اقدامی کوتاهی نکنم

 

ان شاء الله

س.م.ر